ศูนย์รวมวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลนิธิส่งเสริมและสนับสนุนกิจการสำนักอนามัย

ศูนย์รวมวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

จัดทำขึ้นเพื่อ

1. เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้องได้รับวัสดุหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันตามที่จำเป็น

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล จำนวน และชนิดของวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการจัดการขอรับความช่วยเหลือ

เกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือ

1. เป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านหรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. เป็นผู้ที่มีภาวะพึ่งพา เจ็บป่วยเรื้อรัง มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ภายใต้การดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย

3. เป็นผู้ใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (มีหมายเลข HN ของศูนย์บริการสาธารณสุข)

4. เป็นผู้ที่ได้รับการเยี่ยมบ้านจากนักสังคมสงเคราะห์ หรือ ทีมสหวิชาชีพ ของศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อประเมินความต้องการและจำเป็นในการขอรับความช่วยเหลือ